Terms of Use

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Με τους παρόντες Όρους Χρήσης ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Χρηστών του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stylebox.gr και αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Κοροπούλη – Ε. Κοκκου Ο.Ε.» και με δ.τ. «Style Box» (εφεξής «η Εταιρεία»).
Ο διαδικτυακός αυτός τόπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία “Ι. Κοροπούλη – Ε. Κόκκου Ο.Ε.”

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι τα ακόλουθα:
Επωνυμία: “Ι. Κοροπούλη – Ε. Κόκκου Ο.Ε.”
Διακριτικός Τίτλος: Style Box
Έδρα: Οδός Μάτσα αρ. 9, Κηφισιά, Αθήνα
ΔΟΥ / ΑΦΜ: Κηφισιάς/998031300
Τηλέφωνο: 210-8075177
e-mail: info@stylebox.gr
Δεσμευτικότητα

Με την είσοδο και κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας εσείς ο Χρήστης αποδέχεστε ρητά, ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα τους παρόντες όρους και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με αυτούς.

Σε περίπτωση διαφωνίας του Επισκέπτη/Χρήστη με κάποιον από τους όρους, ο Χρήστης οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά τον διαχειριστή.

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.

Συνεπώς, συνιστάται στους Επισκέπτες/ Χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του Επισκέπτη / Χρήστη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Δια των παρόνυτων όρων αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ρητώς ότι το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας (έγγραφα, κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.τ.λ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας από τη στιγμή δημοσίευσης της στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου, τυγχάνουν της αντίστοιχης προστασίας που παρέχουν οι οικείες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, μελών ή εταιριών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους αυτών.
Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, καθώς και και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Περιορισμός ευθύνης

Η ιστοσελίδα μας αλλά και η Εταιρεία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που τυχόν προκύψει από την πρόσβαση σε αυτήν ή / και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτήν. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας παρέχονται «ως έχουν».

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται.
Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας μας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών.
Τέλος, ουδεμία εγγύηση δύναται να υπάρχει από την Εταιρεία μας αναφορικά με το ότι άλλοι διαδικτυακοί τόποι ή οι servers μέσω των οποίων αυτοί γίνονται διαθέσιμοι, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλης φύσεως για επανόρθωση τυχόν ζημίας που προκύψει από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον Επισκέπτη / Χρήστη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο Επισκέπτης/Χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να απέχει από παράνομες και καταχρηστικές χρήσεις του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας. Ειδικότερα, ο Επισκέπτης/Χρήστης της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται ρητά να:
–          Διανέμει περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
– Περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).
–          Περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
– Παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
     
Ο Επισκέπτης/Χρήστης της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για τη διενέργεια των παραπάνω πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας μας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας μας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Επισκέπτη / Χρήστη, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του Επισκέπτη / Χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον Επισκέπτη / Χρήστη για παραβίαση των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Σε κάθε περίπτωση με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των Επισκεπτών / Χρηστών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link).

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό διαδικτυακό τόπο, η περιήγηση στον οποία υπόκειται στους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου αυτού.

Η ιστοσελίδα μας και η Εταιρεία μας δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του Επισκέπτη / Χρήστη.

  Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Η ιστοσελίδα μας και η Εταιρεία μας στοχεύουν πρωτίστως οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως Επισκέπτης / Χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@stylebox.gr